แผนที่ Zone Mini Siamวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

เป็นพระอารามหลวง ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ . ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพร้อมพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่นิยมเรียกว่า " พระแก้วมรกต" วัดนี้จึงนิยมเรียกกันว่า " วัดพระแก้ว" มีพระอุโบสถงดงามมาก ที่ อุโบสถและระเบียงรอบวัดมีภาพเขียนฝาผนังรามเกียรติ์สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ก็มีหอพระคันธราช ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ นครวัดจำลอง ฯลฯ

ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว และเป็นศิลปกรรมอันล้ำค่าของอีสานใต้ สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 เป็น ศิลปะลพบุรี รับอิทธิพลมาจากขอมในศาสนาพราหมณ์ สันนิษฐานว่าสร้างเพื่อเป็นเทวาลัย ภาพสลักส่วนมาก เป็นเรื่องรามเกียรติ์ อายุประมาณพันปี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 1,320 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาเป็ก อำเภอนางนับเป็นโบราณสถาน ที่สำคัญของชาติ บูรณะเสร็จ และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๑ และปลายปีเดียวกัน ก็ได้รับทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ กลับคืนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วัดอรุณราชวราราม

เป็น วัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อ “ วัดแจ้ง” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี ถนนอรุณอัมรินทร์ ต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี ย้ายพระราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งอยู่ ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็น วัดประจำรัชกาลที่ 2 เ มื่อบูรณะเสร็จ แล้ว ได้พระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม มีจุดเด่นที่ น่าสนใจ คือพระปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร เริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น " วัดอรุณราชวราราม" จัดเป็นพระอารามหลวงชั้น วรมหาวิหาร เรียกชื่อเต็มว่า " วัดอรุณราชวรมหาวิหาร"

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์

เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางสระน้ำ สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2419 และพระราชทานนามว่า พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ ตามนามพระที่นั่งองค์แรก ซึ่งพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังบางปะอินแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

พระที่นั่งอนันตสมาคม
ชาวต่างชาติรู้จักกันดีในนามของ พระที่นั่งหินอ่อน ประดิษฐานอยู่ภายในพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพศ. 2450 แล้วเสร็จในรัชกาลที่ 6 ราวปี พ. ศ. 2494 พระที่นั่งหินอ่อนองค์นี้ มีลักษณะเป็นอาคารแกะสลักหินอ่อน ซึ่งนำเข้ามาจากเมือง carrara ในประเทศอิตาลี ตัวอาคารก่อสร้างแบบเรอเนอซองส์ สถาปัตยกรรมของอิตาลี บนพื้นเพดานของพระที่นั่ง จะมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6
วัดมหาธาตุ สุโขทัย
ห่างจากเนินปราสาทไม่มาก เป็นที่ตั้งวัดใหญ่ มี องค์มหาธาตุอันใหญ่โต สร้างแปลกกว่าเจดีย์ใด เป็นศิลปะของสุโขทัยแท้ๆ เรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ เรียกว่า พระอัฎฐารส และเคยประดิษฐานพระศรีศากยมุนี หน้าพระธาตุ มีวิหารใหญ่เรียกว่าวิหาร ๑๑ ห้อง ปัจจุบันปรักหักพัง เหลือแต่เสาศิลาแลง ขนาดใหญ่ ภายในวิหารแห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี ซึ่งต่อมา ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน ในบริเวณวัดมหาธาตุนี้ มีโบราณสถาน ที่น่าชม น่าศึกษามากมาย ลานวัดตรงองค์พระมหาธาตุ ด้านหนึ่ง มีที่ที่ขอมดำดิน มาพบพระร่วง และด้วยวาจาสิทธิ์ ของพระร่วง ทำให้ขอมกลายเป็นหินอยู่ ณ ที่นั้น
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง และสมัยพระบรมไตรโลกนาถ และมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ได้ก่อสร้างต่อเติมมาตลอด ประกอบไปด้วยพระราชวังตำหนักต่าง ๆ และป้อมปราการรอบกรุง เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ , พระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ , พระที่นั่งวิหารสมเด็จ , พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท , พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ , พระที่นั่งบรรยงรัตนาสน์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ( อยุธยา)

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดในพระราชวังหลวง ซึ่งแต่เดิมพระเจ้าอู่ทองสร้างเป็นที่ประทับมาก่อน แล้วสร้างเป็นวัดพุทธาวาสในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์ 1. องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาเมื่อ พ. ศ.2035 2. องค์กลางบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระเชษฐาธิราช ในปี พ. ศ. 2042 เจดีย์องค์ที่ ๓ . ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ ต่อมาได้ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง 8 วา หุ้มทองหนัก 170 กิโลกรัม ซึ่งถวายพระนามว่า “ พระพุทธศรีสรรเพชญ” ส่วนวัดพระศรีสรรเพชญใหม่ ๆ นั้นเป็นการจำลองแบบสร้างโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานได้ว่าควรจะเป็นลักษณะนั้น ๆ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกถนนพญาไท สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 พ. ศ. 2484 ทำพิธีเปิดโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเกียรติคุณวีรชนทหารตำรวจพลเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทไทย- ฝรั่งเศส ในสงครามอินโดจีน
สะพานแขวน พระราม 9

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างเชื่อมต่อระหว่างทางด่วนสายท่าเรือ - ดาวคะนอง ได้ชื่อว่าเป็น สะพาน เสาขึงสายเคเบิ้ลระนาบเดี่ยวที่ยาวที่สุด และเป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี ยาว 2.716 กิโลเมตร กว้าง 33 เมตร มีเสากระโดงสูง 79 เมตร 2 เสายึดสายเคเบิ้ลซึ่งโยงยึดสะพานไว้ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทคนไทยและบริษัทเยอรมันตะวันตก